Welke wetten vallen onder algemeen bestuursrecht?

Welke wetten vallen onder algemeen bestuursrecht?

Welke wetten vallen onder algemeen bestuursrecht?

Het algemeen bestuursrecht wordt in de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) behandeld. In deze wet worden algemene regels gegeven over de rechts- bescherming, handhaving en bijvoorbeeld de begrippen bestuursorgaan, dele- gatie, attributie, mandaat, besluit en beschikking.

Waar gaat de Awb over?

Algemene wet bestuursrecht (Awb) De Awb vermeldt hoe de overheid besluiten moet voorbereiden en bekendmaken. Ook staat hierin binnen welke termijn de overheid een besluit moet nemen.

Waar moet een bestuursorgaan aan voldoen?

Het bestuursorgaan moet correct en behulpzaam met de burger omgaan, ook in het voorbereidingsproces van een besluit (het beginsel van 'fair play': openheid, eerlijkheid en royaliteit). Ten slotte moet een burger worden gewaarschuwd wanneer een besluit waarschijnlijk negatief voor hem gaat uitpakken.

Wat is een beschikking volgens de Awb?

Onder beschikking wordt verstaan: een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan.

Welk wetboek Awb?

Burgerlijk Wetboek; Algemene wet bestuursrecht; Besluit kostenvergoeding en schadevergoeding.

Gerelateerde berichten: